زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس (JMBS) - واژه نامه اختصاصی